Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina+

Saveti za kupce i prodavce

U našem narodu je prilično zastupljeno mišljenje da znamo sve da odradimo sami.
Čak i kada bi prodavac bio po zanimanju pravnik, teško da bi samostalno i objektivno kreirao mišljenje o ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima.
Laik naročito ne bi umeo da protumači isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnostima, terete koji eventualno postoje na nepokretnosti ili ograničenja u pravnom prometu. DETALJNIJE